วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทย-เยอรมัน รับสมัครเด็กที่จบ ม.3 แล้ว ฐานะเรียนต่อไม่ได้แต่ต้องการจะเรียนต่อ สายอาชีพ เรียนฟรี ที่พัก อาหารฟรี ฟรีตลอดหลักสูตร

📣ประชาสัมพันธ์จ้าเด็กที่จบ ม.3 แล้ว ฐานะเรียนต่อไม่ได้แต่ต้องการจะเรียนต่อ สายอาชีพ เรียนฟรี ที่พัก อาหารฟรี ฟรีตลอดหลักสูตร สาขาวิชาที่เปิดสอน ได้แก่
     1.ช่างไฟฟ้ากำลัง
     2.ช่างยนต์
     3.ช่างอีเล็กทรอนิกส์
     4.อาหารและโภชนาการ
     5.การโรงแรม
     6.บัญชี
     7.การตลาด
     8.คอมพิวเตอร์
☎️ ติดต่อได้ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทย-เยอรมัน 116/2 หมู่ 10 ถนนแก่งคอย -บ้านนา ตำบลตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 โดยท่าน ดร.มนูญ ชื่นชม ผู้ได้รับใบอนุญาต โทร. 085-16432780 / 081-994-1821 / 062-552-4664

 คะแนนโหวต :