โรงพยาบาลสุรินทร์ พิธีเปิดศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร ศูนย์ส่องกล้องและหัตถการทางเดินหายใจ

     วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 14:00 น. ณ ศูนย์ส่องกล้อง ชั้น 2 ตึกผ่าตัดหลังเก่า ด้านถนนหลักเมือง โรงพยาบาลสุรินทร์  นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นายสันทัด แสนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร (GI endoscopy center) ศูนย์ส่องกล้องและหัตถการทางเดินหายใจ (Bronchoscopy center) โรงพยาบาลสุรินทร์  ที่ให้บริการรักษาพยาบาลด้านการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร ส่องกล้องและหัตถการทางเดินหายใจ แก่ผู้ป่วยในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียง ด้วยวิทยาการทางการแพทย์ขั้นสูง  โดยความร่วมมือจากสหสาขาวิชาชีพ  เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดหรือมากกว่า โดยมีนายนายแพทย์ชุมนุม   วิทยานันท์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เทศบาลเมืองสุรินทร์ หอการค้าสุรินทร์ บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เข้าร่วมพิธีฯ

      ศูนย์ส่องกล้อง โรงพยาบาลสุรินทร์ เปิดให้บริการ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาระบบบริการของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการเพิ่มขึ้นทุกปี ในปี 2563 จำนวน 3,078 ราย ปี 2564 จำนวน 2,795 ราย และ ปี 2565 จำนวน 4,049 ราย ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกฉุกเฉิน โรคตับแข็งและโรคอื่นๆ โดยเฉพาะโรคมะเร็ง หากได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษา ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก อัตราการหายขาดจากโรคจะเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการส่องกล้อง เพื่อวินิจฉัยและรักษาโรคที่ถูกต้อง เหมาะสม ทันเวลา การส่องกล้องทางเดินอาหารเป็นการตรวจพิเศษโดยใช้กล้องส่องตรวจ ในระบบ ทางเดินอาหาร รวมถึงตับอ่อนและท่อน้ำดี โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และทีมบุคลากร ทางการแพทย์ เพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน เป้าหมายของการรักษา คือ ลดอัตราการตาย จากโรคระบบทางเดินอาหาร

    ดังนั้นการเปิดศูนย์ส่องกล้องโรงพยาบาลสุรินทร์ในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและการส่องกล้องทางเดินหายใจ ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยโรคระบบทางเดินอาหารและระบบทางเดินหายใจ  ให้ได้มาตรฐานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

จินดาพร คล้ายคลึง : รายงาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :