โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดกิจกรรม Kick off โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย

    วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 ณ บริเวณชั้น 1 ตึก 100 ปี โรงพยาบาลสุรินทร์ นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดจัดกิจกรรม Kick off โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย สุรินทร์  เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพผู้สูงอายุ ให้ได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและทั่วถึง รวมถึงส่งเสริมให้ผู้สูงวัยแข็งแรงโดยครอบครัวและชุมชน ให้ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ประเมินความเสี่ยงของโรค การป้องกันปัญหาสุขภาพ ได้รับสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยมีพระครูปริยกิจธรรมรงค์ รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ นางนุชจรินทร์ บุญทัน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ นายประภาส ศรีจันทร์เวียง ปลัดจังหวัดสุรินทร์ นายแพทย์ ชุมนุม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ นายแพทย์สินชัย ตันติรัตนานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการ ชมรมผู้สูงอายุ และประชาชนเข้าร่วมพิธี
จากนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้ปี 2566 เป็นปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย จังหวัดสุรินทร์ ได้ขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและทั่วถึง มุ่งเน้นบูรณาการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวมครบทุกมิติ โดยผู้สูงอายุได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพ ประเมินความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง และกลุ่มอาการผู้สูงอายุ (Geriatric Syndromes) และจัดบริการคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาลทุกระดับ ส่งต่อดูแลผู้สูงอายุที่ พบว่ามีความเสี่ยงหรือป่วย ให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องไร้รอยต่อ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่ม ติดบ้าน ติดเตียง ได้รับการแก้ไขปัญหาตามความต้องการของผู้ป่วยและญาติ ให้การช่วยเหลือ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และลดภาระของผู้ดูแลในครอบครัว เช่น แว่นตา ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับ ฟันเทียม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น 

จินดาพร คล้ายคลึง รายงาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :