“มูเตรัก” เที่ยวเมืองช้างสุรินทร์ ใครไปก็หลงรัก

     การท่องเท่ี่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สานักงานสุรินทร์ จัดทาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง อัตลักษณ์จังหวัดสุรินทร์-บุรีรัมย์ ในเส้นทาง “พระอาทิตย์ขึ้นดูนก พระอาทิตย์ตกดูช้าง” ภายใต้แผนส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว ปี 2566 โครงการ เที่ยวเมืองช้าง สุรินทร์ ใครไปก็หลงรัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวและดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าสู่เมืองรองให้บ่อยคร้ังข้ึน รว มถึง สร้างประสบการณ์ท่องเท่ียวสัมผัสวิถี วัฒนธรรม และกิจกรรมใหม่ๆ สาหรับกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยร่วมบูรณาการ ส่งเสริมการท่องเท่ียวกับภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวในพื้ที่จังหวัดสุรินทร์ อาทิ กิจกรรมสร้างประสบการณ์ วิถีคน วิถีช้าง จังหวัดสุรินทร์ “กวยอาเจียงเลี้ยงช้าง” ร่วมกับโครงการคชอาณาจักร (ในสังกัดองค์การสวนสัตว์) โดยแผนปฏิบัติการ ส่งเสริมการตลาดท่องเท่ียว ปี 2566 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สานักงานสุรินทร์
     นางสาวสุชารัตน์ แสงอรุณ ผู้อานวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สานักงานสุรินทร์ กล่าวว่า ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 ททท. สานักงานสุรินทร์ ร่วมกับ โครงการคชอาณาจักรจังหวัดสุรินทร์ และ กลุ่มธรรมช้าง จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว “มูเตรัก” ณ โครงการคชอาณาจักรจังหวัดสุรินทร์ ตาบลกระโพ อาเภอท่าตูม จังหวัด สุรินทร์ โดยนานักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว พันธมิตรทางการท่องเที่ยว สื่อมวลชน ร่วมกิจกรรมจานวน 120 คน สาหรับผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะได้สัมผัสกับประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยว วิถีคน วิถีช้าง จังหวัดสุรินทร์ แล้ว ยังได้สัมผัสกับกิจกรรมที่หลากหลาย และแปลกใหม่ เช่น กิจกรรมที่เอาใจสายมูเตลู ไหว้มู พระครูประกา กิจกรรมสาธุ 99 ลอดท้องช้างเสริมศิริมงคล เฮง ดัง ปังปุริเย่ อิ่มบุญสุขใจกับการได้ร่วมบุญใหญ่มอบเวชภัณฑ์ช้างให้กับสถานพยาบาลช้าง รวมถึง การได้รู้จักกับพฤติกรรมและความอัศจรรย์ของช้าง ปากท้องต้องรู้ ช้างกินอาหารเป็นยา ชมวิถีบ้านชาวกูยโบราณ สัมผัสความน่ารัก ของน้องช้างที่มี Fan Club อันดับต้นๆของประเทศไทยใน Social Media เช่น พลายทองเพชร พลายตะวัน พังอรทัย พังปีใหม่ พลายมิ่งมงคล พลายดาวมงคล พลายดวงดี พลายมงคล พลายฉัตรแก้ว พลายทองคา อีกทั้งยังได้ผ่อนคลายกับบรรยากาศริมลาน้า ชิมอาหารพื้นถิ่นของชาวสุรินทร์ และปิดท้ายด้วยดนตรีสด โดยศิลปิน หนึ่ง ETC ศิลปินจิตอาสาของกลุ่มธรรมช้างอีกด้วย
     สำหรับการจัดกิจกรรม มูเตรัก ในครั้งนี้ นับว่าเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ สู่กลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวในกระแสหลัก และบูรณาการส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ในการสร้างประสบการณ์ การท่องเที่ยว ชดเชยช่วงเวลาที่พลาดโอกาสได้เดินทางจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกทั้งเป็นการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบ ตอ่ สิ่งแวดล้อม รวมถึง ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาค้นหาและร่วมออกแบบการเดินทางด้วยตัวเองตลอดปี ที่ จังหวัดสุรินทร์

จินดาพร คล้ายคลึง รายงาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :