ท้องถิ่น จ.สุรินทร์ จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 09:30 น. ณ ห้องรัตนสยามมงคล โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการยกระดับผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้มีความรู้ความเข้าใจ รับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ รวมถึงได้รับการชี้แจงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการประเมินจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจะทำให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องและลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานเรื่องดังกล่าว อันจะส่งผลให้สามารถยกระดับการประเมินของหน่วยงานและให้มีผลการประเมินที่ผ่านเกณฑ์ระดับ 85 คะแนนขึ้นไป ตลอดจนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ให้เกิดขึ้นในหน่วยงานอันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบการบริหารงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมี ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ท้องถิ่นอำเภอ ป.ป.ช. หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมการอบรมฯ

    สืบเนื่องจากจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดให้มีการประชุม เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 โดยเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 55 แห่ง ที่ไม่ผ่านการประเมิน  ITA 2565 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 31.79 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงโดยได้เชิญเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการประเมิน ITA มาให้ความรู้ความเข้าใจ ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ผ่านการประเมิน ทั้ง 55 แห่งดังกล่าวและเชิญเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ และองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน ซึ่งมีผลการประเมินระดับ AA ติดต่อกัน 2 ปี มาให้ข้อมูล และถ่ายทอดประสบการณ์การดำเนินการประเมินดังกล่าวในวันดังกล่าวด้วย ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หัวข้อแบบวัดการประเมินในบางส่วน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยได้รับเชิญวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดสุรินทร์ มาให้การบรรยาย

    โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้ให้การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2566 ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ในครั้งนี้ด้วย

จินดาพร คล้ายคลึง : รายงาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar