จ.สุรินทร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  การพัฒนาศักยภาพชุมชนนวัตกรรม และคลัสเตอร์พืชสมุนไพรบนฐานทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและพลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมบันทายศรี ชั้น 3  อาคาร 44 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ประธานเปิดงาน และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาศักยภาพชุมชนนวัตกรรม และคลัสเตอร์พืชสมุนไพรบนฐานทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและพลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดสุรินทร์ ภายใต้การทำงานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายใน จังหวัดสุรินทร์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน วิสาหกิจชุมชน ผู้แทนจากภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ผู้บริหาร เข้าร่วมงานฯในครั้งนี้

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างนวัตกรชุมชนที่มีทักษะการรับ ปรับใช้ ต่อยอดนวัตกรรรม ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรบนฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้นวัตกรรมพืชสมุนไพรสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับศักยภาพชุมชนผ่านกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ และสนับสนุนให้มีเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานพืชสมุนไพร จังหวัดสุรินทร์ที่เกิดจากการบูรณาการจากทุกภาคส่วน

โดยมีเจตนารมณ์ความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างนวัตกรชุมชนที่มีทักษะการรับ ปรับใช้ ต่อยอดนวัตกรรรม รวมถึงยกระดับมาตรฐานและเพิ่มศักยภาพ    การผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรบนฐานทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อให้เกิดชุมชนนวัตกรรมเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ มีความสามารถในการพัฒนา พึ่งตนเอง และจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้นวัตกรรมพืชสมุนไพรสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับศักยภาพชุมชนผ่านกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้เพื่อให้ชุมชนเป้าหมายสามารถยกระดับรายได้ หรือแก้ไขปัญหาสำคัญให้กับชุมชนได้เพิ่มขึ้นด้วยผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ทั้งในระดับจังหวัด และระดับพื้นที่ และประเด็นสำคัญ คือ เกิดกลไกการพัฒนา และสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นผ่านเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานพืชสมุนไพร  จังหวัดสุรินทร์

 จินดาพร คล้ายคลึง : รายงาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar