จ.สุรินทร์ จัดโครงการ "สภากาแฟ” ประจำเดือนเมษายน 2567 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างส่วนราชการและภาคเอกชน

วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 07.00 น. ที่ ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ถนนปัถมานนท์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และตัวแทนองค์กร ภาคประชาชน ได้ร่วมกิจกรรม "สภากาแฟ" จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนมีนาคม 2567
โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและประโยชน์สุขของประชาชน โดยจัดให้มีการพบปะ ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในรูปแบบการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ
ทั้งนี้ ได้ทำการมอบป้ายโครงการสภากาแฟ ให้กับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงพลังงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพในพฤษภาคม 2567

จินดาพร คล้ายคลึง : รายงาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar