ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมคณะ ลงพื้นที่ จ.สุรินทร์ ตรวจติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

     วันนี้(8 พ.ค.67) เวลา 9:00 น นายกู้เกียรติ นิ่มเนียม ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด้านการศึกษาท้องถิ่น นายชินกร ดีสุริยา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขท้องถิ่น พร้อมคณะตรวจติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง อำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 
    โดยการตรวจติดตามในครั้งนี้ ได้มีการพูดคุยในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ดำเนินการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม- 31 สิงหาคม 2567     
  ซึ่งจังหวัดสุรินทร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น งวดที่ 1/2567 จำนวน 8,145,976 บาท แยกเป็น 
 1) ค่าวัคซีน 7,405,260 บาท 
 2) ค่าการสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ 740,526 บาท
  ที่ประชุมฯ มีการแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหา-อุปสรรคการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงสัตว์เทศบาลตำบลศีขรภูมิ และเทศบาลตำบลสำโรงทาบ และคณะทำงานตรวจติดตามฯ ได้ลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนกีฬาหมื่นศรีวิทยานุสรณ์ ต.หมื่นศรี อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานในห้วงที่ผ่านมา
 สำหรับสถานสงเคราะห์สัตว์หรือศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดสุรินทร์ มีจำนวน 3 แห่ง คือ 
1) ศูนย์พักพิงสัตว์ชั่วคราวเทศบาลเมืองสุรินทร์ 
2) ศูนย์พักพิงสัตว์เทศบาลตำบลศีขรภูมิ 
3) ศูนย์พักพิงสัตว์เทศบาลตำบลสำโรงทาบ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar