จังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแตก)

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. ณ หมู่ที่ 7 บ้านอาวอก ตำบลขอนแตก อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแตก) โดยมีนายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ กล่าววัตถุประสงค์โครงการ นายพีรวัส สดชื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแตก กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงานธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนแตก  โดยมีส่วนราชการระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ร่วมเปิดโครงการ

กระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งธนาคารขยะให้ครบทุกแห่งอย่างน้อย 1 กองทุน สำหรับจังหวัดสุรินทร์ มีการจัดตั้งธนาคารขยะครบทั้ง 172 แห่งแล้ว ในขั้นตอนต่อไป คือการขับเคลื่อนให้ธนาคารขยะมีชีวิต มีกฎกติกา มีสมาชิก มีการซื้อขาย และขั้นสุดท้ายก็คือการจัดสวัสดิการสังคมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  ขยะประกันชีวิต ค่ารักษาพยาบาล ผลประโยชน์อื่น ๆ เป็นต้น

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้ชมแนวทาง วิธีการ ขั้นตอน ในการดำเนินการของธนาคารขยะต้นแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนแตก อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีการจัดตั้งกองทุนมาตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม  2563 มีหมู่บ้านเข้าร่วม 17 หมู่บ้าน มีสมาชิกกว่า 1,400 ครัวเรือน มีรายได้จากการขายขยะมาแล้วจำนวน 3,085,158.57 บาท (สามล้านแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบแปดบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์) มีการจัดสวัสดิการสังคมเป็นค่าฌาปนกิจสงเคราะห์แล้ว จำนวน 152 ราย เป็นเงินจำนวน 3,007,860 บาท (สามล้านเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน เฉลี่ยรายละเกือบ 20,000 บาท (19,788.55 บาท) และได้นำขยะรีไซเคิลมาขายให้กับกองทุนแห่งนี้ด้วย 

จินดาพร คล้ายคลึง : รายงาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar