กกต.สุรินทร์ จัดกิจกรรมโครงการเผยแพร่ความรู้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา แก่ผู้สนใจลงสมัครรับเลือก สว.กว่า 150 คน

กกต.สุรินทร์ จัดกิจกรรมโครงการเผยแพร่ความรู้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา แก่ผู้สนใจลงสมัครรับเลือก สว.กว่า 150 คน

วันนี้ (15 พฤษภาคม 2567) ที่ห้องรัตนสยาม โรงแรมทองธารินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน กิจกรรมเผยแพร่ความรู้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ให้แก่บุคคลที่มีความสนใจลงสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้กับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว โดยมี ร้อยตำรวจเอก นิยม เพ็ชรโกมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการฯ พร้อมบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อบทบาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา ผู้สมัครและการสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา  และวิธีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งกิจกรรมนี้ ได้รับความสนใจจากผู้ที่สนใจลงสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา กว่า 150 คน 
ทั้งนี้ การเลือกสมาชิกวุฒิสภาที่กำลังจะมีขึ้นในครั้งนี้ เป็นกระบวนการเลือกตัวแทนประชาชนจากผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพหรือลักษณะประโยชน์ร่วมกัน หรือทำงานหรือเคยทำงานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคม จำนวน 20 กลุ่มอาชีพ เพื่อเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชน จำนวน 200 คน โดยผู้สมัครเข้ารับเลือกจะเป็นผู้เลือกกันเอง ทั้งในระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ซึ่งที่มาและกระบวนการเลือกฯ ครั้งนี้ มีความแตกต่างจากการเลือกครั้งที่ผ่านมา ดังนั้นกิจกรรมนี้จึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับทุกคน ให้มีความรู้ความเข้าใจในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้นำเอาความรู้ไปปฏิบัติตน ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาที่จะถึงนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และโดยเฉพาะที่สำคัญคือการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของตนเอง ให้เป็นไปไปตามกฎหมายกำหนด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar