อบจ.สุรินทร์ ปิดโครงการค่ายฤดูร้อนสำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2565

     วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ สนามกีฬาบาสเกตบอล โรงเรียนสิรินธร อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ นายพรชัย มุ่งเจริญพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการค่ายฤดูร้อนสำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะครู และนักกีฬาที่เข้าร่วมโครงการ ร่วมพิธีปิดโครงการดังกล่าว

      ในการจัดค่ายกีฬาภาคฤดูร้อนสำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2565 เป็นต้นมา เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ได้ฝึกฝนเรียนรู้หลักการเล่นกีฬาที่ถูกต้องจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยได้เรียนรู้ ทั้งทางด้านกฎกติกา ทักษะพื้นฐานการเล่นในเชิงรุกและเชิงรับ ตลอดจนทักษะการเล่นกีฬาในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งจะสามารถ นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการเล่นกีฬาในระดับที่สูงขึ้นในอนาคต เป็นกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ ของแผนการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ระยะ 4 ปี ที่มุ่งพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนแบบองค์รวม อีกทั้งส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะให้ผู้เรียนในทุกระดับ และประเภทการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางร่างกายและสติปัญญาสมวัย ให้คนไทยได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 118 คน ซึ่งแยกเป็นแต่ละประเภทกีฬาได้แก่ ประเภทกีฬาวอลเลย์บอลจำนวน 25 คน ประเภทกีฬาฟุตซอลจำนวน 20 คนประเภทกีฬาฟุตบอลจำนวน 35 คน ประเภทกีฬาบาสเกตบอลจำนวน 38 คน

จินดาพร คล้ายคลึง : รายงาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :