สำนักงานวัฒนธรรม จ.สุรินทร์ ขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

     นางสาววาสนา ไชยพรรณา วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ มอบกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิจัยภายในโครงการบริหารจัดการชุดโครงการมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ณ ห้องประชุมเพชรชมพูชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ และศูนย์วัฒนธรรมบ้านดงมัน ตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช อนุชานุรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ ให้การต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิ "การติดตามการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันเศรษฐกิจชุมชนด้วยฐานทุนทางวัฒนธรรมกันตรึมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์" และลงพื้นที่พบเครือข่ายผู้นำชุมชน กลุ่มนักแสดง นักดนตรี กลุ่มผู้ประกอบการสินค้า โรงงานจัดทำเครื่องดนตรี  บ้านแม่น้ำผึ้งเมืองสุรินทร์ "บ้านครูเจต" นายกำพล ช่อทับทิม และ"บ้านครูลำไย" นายอดิศักดิ์ ชมดี 

       โอกาสนี้ นายสุทีป สามสี ผู้ใหญ่บ้านดงมัน ชาวบ้านดงมัน ได้ให้ข้อมูลโครงการวิจัย และนายสุดใจ สะอาดยิ่ง  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ นายฉัตรเอก หล้าล้ำ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองสุรินทร์ นายโฆษิต ดีสม นางสำรวม ดีสม หรือ น้ำผึ้งเมืองสุรินทร์ ที่ปรึกษาโครงการ ร่วมรับฟังข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะโครงการและแผนการดำเนินงานวิจัยในครั้งนี้ด้วย

จินดาพร คล้ายคลึง : รายงาน

   


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :