วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ออกตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

      ณ วัดโนนสวรรค์ ตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ โดย นางสาววาสนา ไชยพรรณา วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์  ออกตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  โดยมีครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านพระแก้ว จำนวน 230 คน เข้าร่วมกิจกรรม 

       โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการปลูกจิตสานึกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจหลักธรรม ของพระพุทธศาสนา และน้อมนาเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็น แนวทาง ในการดาเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความสานึกร่วม ในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตน เป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัวประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสานึกใน การกระทาความดี รู้จัก การให้ การเสียสละและการบาเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน

      ทั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูจันทรัตนาภิรมย์ เจ้าอาวาสวัดโนนสวรรค์ เจ้าคณะตำบลพระแก้ว เขต 2 ให้การต้อนรับและบรรยายภาพรวมของโครงการฯเป็นอย่างดี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :