สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q เพื่อส่งเสริมการบริโภคและการใช้วัตถุดิบคุณภาพ

     ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ นายธนะสิทธิ์ ธนากีรตินันท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีอัศวพล นาจรูญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ จัดประชุมคณะผู้ตรวจรับรองโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q จังหวัดสุรินทร์ โดยมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์  ข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ตรวจและรับรองร้านอาหารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการตรวจรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Resturant) เพื่อส่งเสริมการบริโภคและการใช้วัตถุดิบคุณภาพ ที่มีการผลิตตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีสำหรับการผลิต (GMP) เป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับสินค้าที่มีความปลอดภัย และสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรหรือผู้ประกอบการผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :