การรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน

คณะกรรมการส่งเสริมการตรวจราชการ ภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี หัวโดยที่ปรึกษาพูดตรวจราชการภาคประชาชน พ.ศ.2562 ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 มีมติเห็นชอบประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสนามคนเพื่อแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาพูดตรวจราชการภาคประชาชน และกำหนดให้เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น ทปษ. ภาคประชาชนเฉพาะด้านที่ ทปษ.ภาคประชาชน ครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว ของคุณได้มหานครนะ 75 จังหวัด 

โดยกำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://eform.opm.go.th/q/TJhwla 

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่แนบมานี้ 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17uoMYSwdcc6aSTcbNfto8JJDbW_PY55xคะแนนโหวต :