กกร.ออกประกาศสินค้าและบริการควบคุม 51 รายการ

 

🧄🐓ด้วยคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ได้ออกประกาศ กกร. ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2565 เรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2565 โดยกำหนดสินค้าควบคุม 46 รายการ และบริการควบคุม 5 รายการ รวม 51 รายการ ให้มีผลบังคับเป็นระยะเวลาหนึ่งปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ส่งผลให้ประกาศ กกร. และประกาศสำนักงาน กกร. และระเบียบสำนักงาน กกร. ที่ออกตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ทุกฉบับสิ้นผลใช้บังคับ

🤓สำหรับสาระสำคัญประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดลำพูน ปี พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย

1. การควบคุมการขนย้าย จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ กระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2565 หอมหัวใหญ่ ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2565 น้ำมันปาล์ม ฉบับที่ 25 พ.ศ. 2565 และหัวมันสำปะหลังสดและมันเส้น ฉบับที่ 25 พ.ศ. 2565

2. การให้แจ้งปริมาณสินค้า สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้า จำนวน 5 สินค้า ได้แก่ กระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2565 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2565 น้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2565 มันเส้น ฉบับที่ 26 พ.ศ. 2565 สุกร เนื้อสุกร ฉบับที่ 32 พ.ศ.2565 เนื้อไก่ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2565

3. การให้แจ้งราคา การแสดงราคา แจ้งการเปลี่ยนแปลงราคา จำนวน 1 สินค้า คือ ก๊าซปิโตรเลียมเหลวบรรจุถัง (ก๊าซหุงต้ม) ฉบับที่ 31 พ.ศ. 2565

4. กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการรับซื้อ และการแสดงราคารับซื้อ จำนวน 4 สินค้า ได้แก่ ข้าวเปลือก ฉบับที่ 56 พ.ศ.2565 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฉบับที่ 57 พ.ศ.2565 หัวมันสำปะหลังสด ฉบับที่ 59 พ.ศ.2565

6. การแสดงราคา ให้แสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ ฉบับที่ 60 พ.ศ. 2565 ให้แสดงราคาสินค้าและค่าบริการ ฉบับที่ 61 พ.ศ. 2564 จำนวน 240 รายการ และค่าบริการ 50 รายการ ให้แสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตร ฉบับที่ 62 พ.ศ. 2565 จำนวน 33 รายการ

🔺ดาวน์โหลดดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://law.dit.go.th/

หรือ https://law.dit.go.th/SearchResultSubUI.aspx?DocID=2370&DocParentID=2667


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :