การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลกังแอนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

   เทศบาลตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลกังแอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 9,074,464.42 บาท (เก้าล้านเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบบาทสี่สิบสองสตางค์) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
   ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 2,000.00 บาท ผ่านทาง ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารในระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภาย หลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
    ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kangann.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 044-551448 ต่อ 112 ในวันและเวลาราชการ
 


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :