ประชาสัมพันธ์โครงการชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2565/66

     ด้วย สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.สุรินทร์ จำกัด (สกต.สุรินทร์) ซึ่งเป็น สถาบันเกษตรกร ได้เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2565/66 กับ ธ.ก.ส. โดยเป็นผู้รวบรวม (รับซื้อ) ข้าวเปลือกที่ยังเป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรที่รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูก ข้าว ปีการผลิต 2565/66 จากกรมส่งเสริมการเกษตร ในราคาตลาดตามชนิดคุณภาพข้าวเปลือกโดยไม่ต่ำกว่าราคาที่โครงการกำหน

     ทั้งนี้เมื่อ สกต.สุรินทร์เข้าร่วมโครงการฯ กับ ธ.ก.ส. ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของธนาคารแล้ว สมาชิกและเกษตรกรจะได้รับค่าฝากเก็บและรักษาคุณภาพข้าวเปลือกหลักประกัน ตันละ 500 บาท เอกสารประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ มีดังนี้

1) สําเนาขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2565/66 จํานวน 2 ฉบับ

2) สาเนาบัตรประชาชน จํานวน 2 ฉบับ

3) สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. จํานวน 2 ฉบับ

     โดยสมาชิกและเกษตรกรสามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ ไม่เกินวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สำนักงาน สกต.สุรินทร์ ทุกสาขา และ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่ เพจ : สกต.สุรินทร์


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :