กยศ. ขยายเวลามาตรการลดหย่อนหนี้!!! จากเดิม 31 ธันวาคม 2565 เป็นสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2566

    ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นหน่วยงานของรัฐในกำกับของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง ปัจจุบัน มีนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาทั่วประเทศกว่า 6.4 ล้านราย โดยมีผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างชำระหนี้กว่า 3.5 ล้านราย ในขณะนี้กองทุนได้มีมาตรการลดหย่อนหนี้เป็นของขวัญ ปีใหม่ 2566 ให้แก่ผู้กู้ยืมถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 โดยลดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเหลือ 0.01% ต่อปี ลดเงินต้น 5% สำหรับผู้กู้ยืมที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ ลดเบี้ยปรับ 80 - 100% ลดอัตราการคิดเบี้ยปรับเหลือ 1.5% ต่อปี พร้อมชะลอการฟ้องร้องดำเนินคดี ชะลอการบังคับคดี งดการขายทอดตลาด อีกทั้งกองทุนได้มีแนวทาง การปรับโครงสร้างหนี้ สำหรับผู้กู้ยืมกลุ่มที่ยังไม่ถูกฟ้องคดี โดยขยายเวลาผ่อนชำระหนี้ได้สูงสุด 30 ปี และมีส่วนลด เบี้ยปรับในงวดสุดท้าย รวมถึงปรับเปลี่ยนลำดับตัดชำระหนี้ใหม่และปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการผ่อนชำระ สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และผู้กู้ยืมที่ยังไม่ครบกำหนดชำระหนี้ โดยมีเงื่อนไขเป็นไปตามที่กองทุนกำหนด เพื่อเป็นการ ช่วยเหลือลดภาระหนี้สินและให้โอกาสผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล รวมถึง กองทุนได้ร่วมกับกรมบังคับคดี และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืม กลุ่มค้างชำระหนี้ที่ถูกบอกเลิกสัญญาและกำลังจะถูกดำเนินคดี ได้เจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือน (ตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน 2566) ณ ชั้น 1 อาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม (แจ้งวัฒนะ)

ลดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากเดิม 1% ต่อปี เป็น 0.01% ต่อปี : สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ระหว่างการชำระเงินคืนกองทุน และไม่เคยเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้
ลดเงินต้น 5% : สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ไม่เคยเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ และต้องการปิดบัญชีในคราวเดียว
ลดเบี้ยปรับ 100% : สำหรับผู้กู้ยืมเงินทุกกลุ่มที่ชำระหนี้ปิดบัญชี ดังนี้
    ผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดี สามารถชำระได้ที่ธนาคารกรุงไทยและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขา
    ผู้กู้ยืมเงินที่ถูกดำเนินคดีแล้ว ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิและนัดหมายวันที่ประสงค์จะชำระหนี้ปิดบัญชีได้ที่ www.studentloan.or.th โดยผู้กู้ยืมเงินต้องชำระค่าทนายความและค่าฤชาธรรมเนียมศาลให้เสร็จสิ้นก่อนปิดบัญชี
ลดเบี้ยปรับ 80% : สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีที่ชำระหนี้ค้างทั้งหมดให้มีสถานะปกติ (ไม่ค้างชำระ)
ลดอัตราการคิดเบี้ยปรับเหลือ 0.5% ต่อปี : สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีและไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
ชะลอการฟ้องร้องดำเนินคดี : จากเดิมภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 เป็นภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เว้นแต่คดีที่ใกล้ขาดอายุความ
ชะลอการบังคับคดี : เว้นแต่คดีที่ใกล้จะหมดระยะเวลาบังคับคดี
งดการขายทอดตลาด : สำหรับคดีที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการขายทอดตลาด โดยต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากลูกหนี้ตามคำพิพากษาและผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี

-------------------------

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  https://www.studentloan.or.th/th/news/1671094105

ตรวจสอบยอดชำระ : ได้ที่แอปพลิเคชัน กยศ. Connect
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ไลน์บัญชีทางการ กยศ. (Line Official Account กยศ.) , โทร. 0-2016-4888

Cr : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :