ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขารัฐศาสตร์

ด้วยสาขารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ได้เปิดสอนระดับปริญญาตรีและปริญญาโททางด้านรัฐศาสตร์ ซึ่งเป็นหลังสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการเมือง การปกครอง และบริหารจัดการภาครัฐ


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar