ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี ๒๕๖๖

ตามที่ จังหวัดสุรินทร์และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดทำสลากกาชาดการกุศล ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของสภากาชาดไทยและสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ และกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลของจังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม ๆ ละ ๑๐๐ ฉบับ รวม ๑๐๐,๐๐๐ ฉบับ โดยกำหนดออกรางวัล ในวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๒๑.๐๐ น. ณ เวทีกลางงานมหัศจรรย์ งานช้างสุรินทร์ สนามกีฬาศรีณรงค์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ นั้น
คณะกรรมการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการออกรางวัล สลากกาชาดการกุศล ประจำปี ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จังหวัดสุรินทร์จึงขอส่งประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar