ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขอข้อมูลราคากลางครุภัณฑ์

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จะดำเนินการจัดทำคำของบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล Digital Smart Classroom ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๑๖ รายการ เข้าร่วมเสนอราคากลาง อนุเคราะห์หน่วยงานของท่านได้ประชาสัมพันธ์ขอข้อมูลราคากลางครุภัณฑ์จากบริษัท/ห้าง/ร้าน ครุภัณฑ์ และสามารถส่งรายละเอียดได้ที่งานพัสดุ (เสนอราคากลางครุภัณฑ์) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ๔๒๖
ภายในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar