แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในประเทศอิสราเอลและมีสิทธิ์ยื่นขอรับเงินเยียวยา 50,000 บาท

แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในประเทศอิสราเอลและมีสิทธิ์ยื่นขอรับเงินเยียวยา 50,000 บาท จำนวน 4 กลุ่ม ดังนี้
1. แรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในประเทศอิสราเอล และเดินทางกลับประเทศไทยหลังวันที่ 7 ตุลาคม 2566 
2. แรงงานไทยที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล 
3. แรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในประเทศอิสราเอลและเดินทางกลับประเทศไทยก่อนวันที่ 7 ตุลาคม 2566 โดยใช้วีซ่า Re-entry แต่ไม่สามารถเดินทางกลับไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลได้เนื่องจาก กรมการจัดหางานชะลอการเดินทางด้วยเหตุภัยสงครามในประเทศอิสราเอล 
4. แรงงานไทยที่คาดว่าจะประสงค์เดินทางกลับไทย/เดินทางกลับไทยเพิ่มเติม รวมถึงแรงงานไทย ที่ยังคงถูกจับเป็นตัวประกัน
เงื่อนไขสำคัญ แรงงานกลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 4 ต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเองเท่านั้น แรงงานกลุ่มที่ 2 (กรณีเสียชีวิต) :  ให้ทายาทผู้มีสิทธิตามกฎหมายยื่นเรื่อง
เอกสารประกอบการยื่นขอรับเงินเยียวยา
   กลุ่มที่ 1 เดินทางกลับหลังวันที่ 7 ตุลาคม 2566 (ต้องยื่นคำร้องด้วยตนเอง) โดยมีเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องสำหรับการยื่น ขอรับเงินเยียวยา ดังนี้ 
  (1) บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงพร้อมสำเนา 
  (2) หนังสือเดินทางพร้อมสำเนาหน้าที่มีรูปถ่าย และตราประทับเข้า –ออก ประเทศไทย หรือหนังสือเดินทางชั่วคราว (CI) พร้อมสำเนาหน้าที่มีรูปถ่าย และตราประทับเข้าประเทศไทย 
  (3) สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของแรงงานเท่านั้น
  กลุ่มที่ 2 แรงงานไทยที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล ผู้ยื่นคำร้อง คือ ทายาทผู้มีสิทธิตามกฎหมาย โดยมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องสำหรับ การยื่นขอรับเงินเยียวยา ดังนี้ 
  (1) สำเนาใบมรณบัตร 
   (2) สำเนาทะเบียนบ้านผู้เสียชีวิต 
   (3) หนังสือรับรองความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
   (4) หนังสือให้ความยินยอมเป็นทายาทโดยธรรม 
(5) สำเนาบัตรประชาชนทายาท
  (6) สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีคู่สมรส)
  (7) สำเนาสูติบัตร (กรณีบุตร) 
 (8) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของทายาทผู้มีสิทธิ์ (ผู้ยื่นคำร้อง)
  กลุ่มที่ 3 เดินทางกลับประเทศ ไทยก่อนวันที่ 7 ตุลาคม 2566 โดยใช้วีซ่า Re-entry (อายุไม่เกิน 90 วัน : ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม – 6 ตุลาคม 2566) แต่ไม่สามารถเดินทางกลับไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลได้เนื่องจากกรมการจัดหางาน ชะลอการเดินทางด้วยเหตุภัยสงครามในประเทศอิสราเอล โดยมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องสำหรับการ ยื่นขอรับเงินเยียวยา 
(1) บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงพร้อมสำเนา 
(2) หนังสือเดินทางพร้อมสำเนาหน้าที่มีรูปถ่าย และตราประทับเข้า –ออก ประเทศไทย (ไม่เกิน 90 วัน) 
(3) Re-entry Visa (อายุไม่เกิน 90 วัน) พร้อมสำเนา 
(4) สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของแรงงานเท่านั้น 
 #ระยะเวลาการยื่น 18 ธ.ค. 66 - ก.ย. 67
โทรสอบถามได้ที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์ 044518155


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar