เปิดรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2567

ด้วยสมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ กำหนดจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ เป็นปีที่ ๔๕ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยคัดเลือกและยกย่องสรรเสริญบุคคลซึ่งเป็นพ่อที่ดี สมควรได้รับเกียรติบัตรเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ

จังหวัดสุรินทร์ จึงขอให้ท่านประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช๒๕๖๗ ให้บุคลากรในสังกัดและผู้ที่สนใจทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ สามารถส่งแบบประวัติพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ได้ที่ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งในจังหวัดสุรินทร์ (ตามสำเนาทะเบียนบ้าน) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

...

จินดาพร คล้ายคลึง : รายงาน


ไฟล์เอกสารประกอบ
IMG_20240513_0001.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar