พัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์เปิดบ้านสานฝันนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

พัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์เปิดบ้านสานฝันนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ เป็นแรงงานมีฝีมือก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน มีงาน มีอาชีพ มีรายได้มั่นคง

 วันที่ 28 เมษายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนที่จะเข้าร่วม "โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในกิจกรรมศึกษาดูงานและรับสมัครเข้าฝึกอบรมทักษะอาชีพ คณะครูและผู้ปกครองนักเรียนจากโรงเรียนกาบเชิงวิทยา โรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ โรงเรียนบ้านปะนอยไถงและโรงเรียนบ้านนารุ่ง  นำนักเรียนที่แจ้งความประสงค์จะฝึกทักษะอาชีพตามโครงการฯ  รวม 8 คน เข้าศึกษาดูงานการฝึกทักษะอาชีพในสถานที่ฝึกจริง เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถตัดสินใจเลือกอาชีพได้ ตรงกับความต้องการและสอดดล้องกับบุคลิกภาพของตนเอง ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ แห่งที่ 1 อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ หลังจากที่ได้ศึกษาดูงานในสถานที่ฝึกจริงแต่ละสาขาอาชีพ มีนักเรียนได้ตัดสินใจสมัครเข้ารับการฝึกทักษะอาชีพ จำนวน 6 คน ใน 3 สาขาอาชีพ ได้แก่ สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 3 คน ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 1 คน และช่างแต่งผมบุรุษ 2 คน ซึ่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์จะได้เปิดการฝึกอบรมทักษะอาชีพ หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานในสาขาต่าง ๆ ที่นักเรียนได้สมัครเข้ารับการฝึกต่อไป

การดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับเป็นความร่วมมือระหว่าง 8 หน่วยงาน ได้แก่ สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการจัดหางาน และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับมีทักษะด้านอาชีพที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในฐานะ "แรงงานมีฝีมือ" ทำให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

กำชัย วันสุข  รายงาน
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :