กรมการขนส่งทางบก เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ

กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ได้นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย มาจัดสรรเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน นับตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา เพื่อฟื้นฟูเยียวยา ให้ผู้ที่ประสบภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และกลับมาดำรงชีวิตประจำวัน กลับสู่องค์กรที่ทำงานอย่างมีศักยภาพ ด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความเหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้พิการและผู้พิการได้รับประโยชน์สูงที่สุด เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ เตียง ขาเทียม แขนเทียม รถสามล้อโยก รถเข็น และรถเข็นไฟฟ้า เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้ที่จะขอรับการจัดสรรต้องเป็นผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ที่ไม่เคยได้รับอุปกรณ์ประเภทเดียวกันจากหน่วยงานอื่นมาก่อน หรือเคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแล้วเกินกว่า 3 ปี หรือเคยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นมาแล้วเกินกว่า 3 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ เว้นแต่เป็นอุปกรณ์คนละประเภทกับที่เคยได้รับความช่วยเหลือ โดยสามารถยื่นคำขอได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก และ สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ

สำหรับเอกสารประกอบการยื่นคำขอ ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานแสดงตนอื่นใดที่ทางราชการออกให้, ภาพถ่ายบัตรประจำตัวผู้พิการ (ถ้ามี), รูปถ่ายของผู้พิการที่แสดงให้เห็นถึงความพิการอย่างชัดเจนในลักษณะที่แตกต่างกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 3 x 5 นิ้ว ที่ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน อย่างน้อย 3 รูป, ในกรณีที่ผู้พิการมีอุปกรณ์ช่วยเหลืออยู่แล้ว ให้แนบรูปถ่ายอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่มีอยู่ในปัจจุบัน ขนาดไม่น้อยกว่า 3 x 5 นิ้ว อย่างน้อยจำนวน 1 รูป, กรณีขออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการเป็นรถนั่งไฟฟ้า ต้องแนบรูปถ่ายสภาพพื้นที่บริเวณที่พักอาศัย หรือบ้านพักโดยรอบ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 x 5 นิ้ว อย่างน้อยจำนวน 2 รูป, ประวัติการทางแพทย์จากทะเบียนผู้ป่วย (OPD Card) หรือหลักฐานที่ราชการออกให้ หรือหลักฐานการขอรับหรือได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย หรือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยที่สามารถยืนยัน หรือบ่งบอกได้ว่า ความพิการนั้นเกิดจากอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน หรือหากมีเอกสารหลักฐานยืนยัน หรือระบุโดยแพทย์ และมีตราประทับของสถานพยาบาลไว้อย่างชัดเจนว่า ความพิการมีสาเหตุมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ก็สามารถใช้เป็นหลักฐานได้

ทั้งนี้ ผู้ที่มีความประสงค์จะยื่นขอรับการจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถดาวน์โหลดแบบคำขอได้ที่ เว็บไซต์ www.dlt.go.th และ www.roadsafefund.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ โทร 044-511478 ต่อ 12 สายด่วน 1584 หรือ สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศเปิดรับคำขอ 2565 ลงนามเเล้ว |
ระเบียบ |
แบบคำขอ |


คะแนนโหวต :