ครม.เห็นชอบลด ค่า Ft ระยะเวลา 4 เดือน

ครม.เห็นชอบลด ค่า Ft ระยะเวลา 4 เดือน
เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายประชาชน ทั้งภาคครัวเรือนและผู้ประกอบการรายย่อย ครม.เห็นชอบมาตรการให้ส่วนลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่า Ft) แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) กลุ่มใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ระยะเวลา 4 เดือน (พ.ค.-ส.ค. 65) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าจาก กฟน. และกฟภ. จะได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าจากการลดค่าเอฟที 0.2338 บาทต่อหน่วย เป็นการดำเนินตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มี.ค. 65 และ 19 เม.ย. 65
มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าทำให้ลดภาระค่าไฟฟ้าค่าของชีพแก่ประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก มีเงินเพื่อการบริโภคและอุปโภค ช่วยลดผลกระทบและป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ รวมไปถึงการใช้ชีวิตของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ราคาพลังงานอันเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคยุโรป ช่วยให้เศรษฐกิจไทยในภาพรวมสามารถขับเคลื่อนในระยะต่อไปได้
 คะแนนโหวต :