คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตร “เทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม”  รุ่นที่ 12

📣คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตร “เทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม”  รุ่นที่ 12

👉คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสําคัญดังกล่าว จึงได้จัดทําโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิค การประชุมและการเขียนรายงานการประชุม” เพื่อให้รู้หลักการดําเนินการประชุมที่ถูกต้อง ฉะนั้นจึงจําเป็นต้องมีการพัฒนาทักษะให้กับ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในเรื่อง การเขียนบันทึก  หนังสือติดต่อราชการ และหนังสือโต้ตอบทั่วไป รวมถึงการเขียนรายงานการประชุมให้มี ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น   

ทั้งนี้ในแต่ละหน่วยงานยังจะต้องมีการประชุม ซึ่งเป็นหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการจะต้องทําการบันทึกหรือจดรายงานการประชุม รายงานการประชุม คือการบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมและมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน ดังนั้นเมื่อมีการประชุม จึงเป็นหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการที่จะต้องรับผิดชอบจัดทํารายงานการประชุม รายงานการประชุมจึงมีความสําคัญอย่างมาก  เพราะจะต้องใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิง ยืนยัน หรือตรวจสอบในภายหลัง  รายงานการประชุมที่ชัดเจนจะเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญให้เลขานุการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ติดตามตามมติที่ประชุม ซึ่งการเขียนรายงานการประชุมที่ดี ผู้เขียนจะต้องรู้วิธีคิดก่อนเขียนรู้ลําดับความคิด รู้โครงสร้างความคิด  รู้องค์ประกอบเนื้อหาของหนังสือ  รู้ย่อหน้าแรกของหนังสือราชการคืออะไร ย่อหน้าต่อไปคืออะไร จบอย่างไร และเขียนหนังสืออย่างไรให้เข้าใจได้ง่าย ไม่สับสนวกวน

✅วันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. จำนวน 12 ชั่วโมง (ผ่านระบบ Zoom)

➡️สมัครได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,500 บาท 

☎️ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานวิจัยและบริการวิชาการ(ด้านฝึกอบรม) โทรศัพท์ 092-999-6550


image รูปภาพ
รายละเอียดขั้นตอนการสมัคร
โหลดใบสมัคร


คะแนนโหวต :