จ.สุรินทร์ ประชุมโครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

     วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมข้าวสารหอม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการ และสำนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ วีดิทัศน์ทางไกล (VCS) จากห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 2 อาคารดำรงราชานุสรณ์

     ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมที่ 1 การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วัสนนันท์ สมคะเณย์ รายงาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :