จ.สุรินทร์ จัดงาน Surin Poverty Forum ภายใต้โครงการยกระดับ ระบบบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน สู่การดำรงชีพอย่างยั่งยืน

    วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบันทายศรี ชั้น 3 อาคาร 44 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงาน Surin Poverty Forum ภายใต้โครงการยกระดับ ระบบบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน สู่การดำรงชีพอย่างยั่งยืน โดยมี นายสรสาสน์ สีเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ คณะทำงานแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดสุรินทร์ ตัวแทนภาคประชา เข้าร่วมกิจกรรม

       จากข้อมูลสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 พบว่า จังหวัดสุรินทร์ เป็นจังหวัดที่มีความก้าวหน้าการพัฒนาคนอยู่ในลำดับที่ 74 และมีความก้าวหน้าการพัฒนาคนด้านรายได้อยู่ในลำดับที่ 73 จาก 77 จังหวัด ทั้งนี้จังหวัดสุรินทร์เป็น 1 ในพื้นที่ 10 จังหวัด ที่มีความก้าวหน้าในการพัฒนาคนในภาพรวม และการพัฒนาคนด้านรายได้น้อยที่สุด จึงมีการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในจังหวัดสุรินทร์ โดยเน้นการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

     ทั้งนี้เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานงานส่งต่อความช่วยเหลือและสร้างยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาความยากจนของพื้นที่จังหวัดสุรินทร์สู่การดำรงชีพอย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยบริหาร และจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ และหน่วยงานท้องถิ่น รวมถึงภาคประชาสังคม เพื่อสร้างกลไกการบริหารจัดการภาพรวมของการแก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ ครอบคลุมพื้นที่ 17 อำเภอในจังหวัดสุรินทร์ และเป็นโอกาสที่ท้าทายความสามารถ และทำให้เกิดการร่วมกันทำงานเชิงบูรณาการอย่างจริงจัง รวมถึงการนำไปสู่การปฏิบัติแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เกิดการสร้าง อาชีพและรายได้ได้จริง และสร้างองค์ความรู้และร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมต่อไปร่วมกับทุก ภาคส่วน สามารถแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำของพื้นที่สู่การดำรงชีพอย่างยั่งยืน 

     โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้ให้การบรรยายเรื่อง แนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในจังหวัดสุรินทร์ นายสรสาสน์ สีเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมเสวนาในหัวข้อ ความยากจนที่ซับซ้อนสู่คนจนข้ามรุ่น ความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย โดยได้ถ่ายทอดสดผ่านทางเพจเฟซบุ๊กการยกระดับระบบบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดสุรินทร์

จินดาพร คล้ายคลึง : รายงาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :