จ.สุรินทร์ ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสุรินทร์(ก.ช.ภ.จ.สร.)ครั้งที่ 2/2566

   วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมรวยปราสาท ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นายพิจิตร  บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสุรินทร์(ก.ช.ภ.จ.สร.)ครั้งที่ 2/2566 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วม คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เห็นชอบและอนุมัติ งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2565 (วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 - 28 ตุลาคม 2565) อำเภอเมืองสุรินทร์ และอำเภอปราสาทได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์คณะรัฐมนตรีกำหนดและคณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ.เห็นชอบ และนำเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสุรินทร์ คือ อำเภอเมืองสุรินทร์ จำนวน 7 ตำบล ครัวเรือนที่ขอรับการช่วยเหลือ 1,451 ครัวเรือน วงเงินช่วยเหลือทั้งสิ้น 8,33,000 บาท และอำเภอปราสาท ครัวเรือนที่ขอรับการช่วยเหลือ 16 ครัวเรือน วงเงินช่วยเหลือทั้งสิ้น 80,000 บาท

จินดาพร คล้ายคลึง : รายงาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :