ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อ ดำรงตำแหน่งกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ กรุงเทพมหานคร หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ กรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยจังหวัดสุรินทร์ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการ กรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร) ว่า จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์
กรุงเทพมหานครหรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๒ ตำแหน่ง กำหนดรับสมัคร
ระหว่างวันที่ ๑ - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ณ กองพิทักษ์ระบบคุณธรรม สำนักงาน ก.ก. อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้น ๑๔ เลขที่ ๔๔ ถนนพระรามที่ ๑ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
จังหวัดสุรินทร์ขอประชาสัมพันธ์ประกาศฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อ ดำรงตำแหน่งกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ กรุงเทพมหานคร หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ กรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https//ofice2.bangkokgo.th/csc หรือเว็บไซต์จังหวัดสุรินทร์ www2.surin.go.th


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar