องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concreat (โดยวิธี Pavenment In-Place Recycling)

          องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concreat (โดยวิธี Pavenment In-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ.38-009 สายบ้านขวาวใหญ่- บ้าน หนองแรต ตำบลขวาวใหญ่ ถึงบ้านหนองแฝก ตำบลหนองบัว กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอ ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 โครงการ 
         ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 500.00 บาท ผ่านทาง ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจาก ชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
         ผู้ที่สนใจการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 โครงการ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ขวาวใหญ่ หรือ ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน www.kwaoyai.go.th  หรือ  www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 044558683 ในวันเวลาราชการ
 


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :