ครม.เห็นชอบร่างแผนพัฒนา ประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศ และเตรียมรับมือสังคมสูงวัย ฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร "เทคนิคการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง : งานเป็นผล คนเป็นสุข" รุ่นที่ 3 เปิดแนวทาง ปลูก-นำเข้า กัญชา กัญชง หลังปลดล็อกพ้นยาเสพติด คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตร “เทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม”  รุ่นที่ 12 ครม.เห็นชอบลดภาษีน้ำมันดีเซลต่ออีก 2 เดือน ครม.อนุมัติเพิ่มเติม 594 ล้านบาท โครงการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพข้าว ปี 64/65 Thailand Plus แอปพลิเคชันสำหรับทุกคน เข้าไทยปลอดภัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญร่วมเสนอชื่อศิษย์เก่าเพื่อรับการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ขอเชิญร่วมเสนอชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ เพื่อเข้ารับรางวัล "ประชาบดี" ครม.ไฟเขียวร่างแก้ไข พ.ร.บ.ประกัน สังคม ให้ใช้ประโยชน์จากเงินสมทบได้ก่อนชราภาพ

ข่าวเด่น

image
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q เพื่อส่งเสริมการบริโภคและการใช้วัตถุดิบคุณภาพ ที่มีการผลิตตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีสำหรับการผลิต (GMP)
image
พช. สุรินทร์ จัดพิธีการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี2565 ส่งเสริมผู้ประกอบการ OTOP และชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานในระดับสากล
image
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่ อ.ปราสาท จัดประชุมหน่วยงานระดับจังหวัด เพื่อจัดทำประเด็นที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2565
image
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จัดอบรม “เทคนิคการเป็นพิธีกรมืออาชีพ”
image
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จัดประชุมหน่วยงานระดับจังหวัด เพื่อจัดทำประเด็นที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สำคัญ ตามแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย และแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด  ประจำปีงบประมาณ 2565
image
โลกของช้าง (Elephant World) แหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับช้างแบบครบวงจรที่สุดในโลก
image
ติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมได้ทาง เพจเฟสบุ๊ค : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์
image
ชาวสุรินทร์เชื้อสายจีน ร่วมประกอบพิธี เพื่อบูชา เซ่นไหว้บรรพบุรุษ เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2565 อีกทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนวานิชนุกูลจังหวัดสุรินทร์
image
ติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมได้ทาง เพจเฟสบุ๊ค : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

image
ครม. เห็นชอบร่างแผนพัฒนาประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศระยะยาว ปี 2565 - 2580 เดินหน้า 6 ยุทธศาสตร์รองรับอนาคต ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) เสนอ เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป
image
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร "เทคนิคการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง : งานเป็นผล คนเป็นสุข" รุ่นที่ 3
image
เปิดแนวทาง ปลูก-นำเข้า กัญชา กัญชง หลังปลดล็อกพ้นยาเสพติด ชาวบ้านสามารถปลูกได้โดยไม่ต้องขออนุญาต (ส่วนตัว-เชิงพาณิชย์) เพียงจดแจ้งผ่านแอป “ปลูกกัญ” ของ อย.
image
สธ.ขยายออกใบรับรองสุขภาพดิจิทัล สำหรับคลินิก-ร้านยา-รพ.เอกชน ลงทะเบียนเข้าร่วมได้แล้ววันนี้
image
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ : มาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) อันเกิดจากการเผาไร่อ้อย พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
image
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่องกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
image
คำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ 200/2565 เรื่อง มาตรการการกักกันตัว สำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และการดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 41) ลงวันที่ 8 มกราคม 2565
image
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนงวดที่ 12 ประจำเดือนกันยายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
image
รวมประกาศจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

image
image
image
image
image
image