จ.สุรินทร์ ประกาศการควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง 

จ.สุรินทร์ ประกาศการควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง 

     จังหวัดสุรินทร์ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เห็นชอบให้ออกประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดสุรินทร์ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2566 เรื่อง การควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง และหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดสุรินทร์ได้ออกประกาศสำนักงานฯ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาต การอนุญาตแบบหนังสืออนุญาต และวิธีการขนย้ายพันธุ์ต้น ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง โดยกำหนดให้ผู้ที่จะทำการขนย้าย มีปริมาณครั้งละตั้งแต่ 100 กิโลกรัมขึ้นไปเข้ามาหรือออกจากพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ต้องขออนุญาตการขนย้ายก่อนทุกครั้ง 

รายละเอียดตามที่แนบมา
https://www.opsmoac.go.th/nakhonphanom-dwl-files-441591791079
 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar