วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ประชาสัมพันธ์ขอข้อมูลราคากลางครุภัณฑ์จากบริษัท ห้าง ร้าน เพื่อเข้าร่วมเสนอราคากลางครุภัณฑ์

   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จะดำเนินการจัดทำคำของบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2568 ห้องปฏิบัติการระบบงานบัญชีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2568 จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและเพื่อให้ทันสมัยระดับสากล ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ประชาสัมพันธ์ขอข้อมูลราคากลางครุภัณฑ์จากบริษัท ห้าง ร้าน เพื่อเข้าร่วมเสนอราคากลางครุภัณฑ์ผู้สนใจสามารถส่งรายละเอียดได้ที่งานพัสดุ (เสนอราคากลางครุภัณฑ์) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 426 ถนนเทศบาล 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 หรือทาง Email sarsaban@srvc.ac.th ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทรัพยากร โทรศัพท์ 044-511191 โทรสาร 044-512697 สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : AMS e-office : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ http://www.srvc.ac.th


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศขอราคากลาง ห้องปฏิบัติการคอมฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar