เรือนจำกลางสุรินทร์ ประกาศประมูลราคาขายเศษอาหารผู้ต้องขังเรือนจำกลางสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

    เรือนจำกลางสุรินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินการบริหารจัดการเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยงผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีขายทอดตลาด กำหนดระยะเวลา 8 เดือน (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2567) เศษอาหารผู้ต้องขัง หมายถึง เศษข้าวรวมเศษที่เหลือจากการบริโภคของผู้ต้องขังซึ่งในแต่ละวันจะมีเศษอาหารผู้ต้องขังประมาณ 211.71 กิโลกรัมต่อวัน โดยอาจมีจำนวนน้อยหรือมากกว่านี้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ต้องขังและการบริโภคของผู้ต้องขัง ซึ่งเศษอาหารของผู้ต้องขังดังกล่าว ไม่สามารถทำประโยชน์ได้ หากเก็บไว้จะเน่าเสีย จึงจำเป็นต้องจำหน่ายเพื่อนำเงินส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน 
    ผู้สนใจ สามารถประมูลราคาโดยวิธียื่นซองเสนอราคา โดยเป็นราคาเหมารวมตลอดปี 2567 กำหนดระยะเวลา 8 เดือน (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2567) ผู้ที่ประมูลได้จะต้องเป็นผู้เสนอราคาสูงสุด แต่ต้องไม่ต่ำกว่าราคาประเมินขั้นต่ำที่คณะกรรมการฯ ของเรือนจำกลางสุรินทร์กำหนดไว้ โดยราคาขายขั้นต่ำในการเริ่มต้นการประมูล เป็นจำนวนเงิน 38,584.-บาท (สามหมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) หากผู้ชนะการประมูลไม่เข้ามาทำสัญญาซื้อขายกับเรือนจำกลางตามระยะเวลาที่กำหนด เรือนจำกลางสุรินทร์จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการและจะพิจารณาให้ผู้เสนอราคาสูงสุดลำดับถัดไปเป็นผู้ชนะการประมูลราคา
   ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดรับใบเสนอราคา และติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ งานพัสดุงบประมาณ ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำกลางสุรินทร์ โทรศัพท์ 093-862-3430 ตั้งแต่วันที่ 5-12 มกราคม 2567 ในเวลาราชการ 
 


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar