จังหวัดสุรินทร์  จัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดสุรินทร์  ครั้งที่ 1/2566

        วันนี้( 27 ม.ค. 66) เวลา 10.00 น. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมไหมงาม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ เพื่อขอความเห็นชอบพิจารณาและจัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี นายสรสาสน์  สีเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานและมีหัวหน้าส่วนราชการในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและบูรณาการร่วมกันในการพิจารณาแผนการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด ให้สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ภายใต้เรื่องสื่อสารที่สำคัญระดับประเทศ
        ซึ่งในปี 2566 คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติได้กำหนดเรื่องสื่อสารที่สำคัญ จำนวน 7 เรื่อง คือ  การพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG  การฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด - 19  การบริหารจัดการระบบสาธารณสุขและสถานการณ์โรคอุบัติใหม สังคมสูงวัยกับวิถีชีวิตในอนาคต  การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล การส่งเสริมค่านิยมที่ดีของไทย ธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐและเรื่องสื่อสารที่สำคัญด้านต่างประเทศ จำนวน 4 เรื่อง คือ   BCG Economy เศรษฐกิจยุคใหม่...เพื่ออนาคต  Tech, Innovation, and Cooperation นวัตกรรมไฮ-เทคโนโลยีและความร่วมมือระหว่างประเทศ Health Care ความก้าวหน้าทางการแพทย์ระดับโลก และ Thai Soft Power ความเป็นไทยสู่สากล
        นางสาวสมธิดา จะเกรง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ที่ประชุมฯ ได้ให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์ด้านข่าวสาร การทำข่าวประชาสัมพันธ์และการเชื่อมโยงข้อมูลแต่ละหน่วยงาน และควรจัดให้มีการอบรมเพิ่มความรู้แก่บุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกันจากทุกภาคส่วน มุ่งพัฒนาและเชื่อมโยงเรื่องสื่อสารที่สำคัญให้มีประสิทธิภาพ ประชาชนเข้าถึงง่ายและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดและหลังจากนี้ทางประชาสัมพันธ์จังหวัดในฐานะเลขานุการ ก็จะรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด นำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar