คำสั่งเจ้าคณะภาค 11 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดศาลาลอย พระอารามหลวง จังหวัดสุรินทร์

ด้วย พระพรมวชิรโมสี (ทองอยู่) ฉายา ญาณวิสุทฺโธ วิทยฐานะ เปรียญธรรม 9 ประโยค นิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา เจ้าอาวาสวัคศาลาลอย พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ได้ถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2567 เป็นเหตุให้ผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดศาลาลอย พระอารามหลวง ว่างลง และจักแต่งตั้งทันทีมิได้

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 19 (พ.ศ.2536) ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 

จึงแต่งตั้งให้ พระราชวิมลโมลี (มานพ) ฉายา ปิยสีโล อายุ 63 พรรษา 42 วิทยฐานะ เปรียญธรรม 9 ประโยค นิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วัคศาลาลอย พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศาลาลอย พระอารามหลวง  เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดศาลาลอย พระอารามหลวง  ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2567 เป็นต้นไป 

จินดาพร คล้ายคลึง : รายงาน


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar