"ชนินทร์" เปิดแผนพัฒนาศักยภาพอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงและอ่างเก็บน้ำอำปึล จังหวัดสุรินทร์ เร่งเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำรับเอลนีโญ

    นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ  ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะ กรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ ติดตามสถานการณ์ เพื่อเตรียมรับมือกับภัยแล้งซ้ำซาก และการทวีความรุนแรงขึ้น อันเนื่องมาจากสถานการณ์
เอลนินโญที่อาจเกิดขึ้นในปี 2567 ประกอบกับปัญหาน้ำท่วมน้ำหลาก ที่จังหวัดสุรินทร์ เคยประสบ โดยได้ทำความเข้าใจแผนการขยายศักยภาพการรองรับและกักเก็บน้ำในพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยเสนงเชื่อมต่ออ่างน้ำอำปึล และได้เร่งรัด จัดทำ เอกสาร เตรียมพร้อมเพื่อยื่น คำของบประมาณเพื่อ ให้สามารถเร่งเพิ่ม ปริมาณน้ำต้นทุนให้กับจังหวัดสุรินทร์ได้ตามแผนโดยในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง จังหวัดสุรินทร์  มีโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำห้วยเสนงและสิ่งปลูกสร้างประกอบ อาทิ การก่อสร้างประตูระบายน้ำ ห้วยกระดาษพร้อมอาคารประกอบการขุดลอกเพื่อประสิทธิภาพต่างกักเก็บน้ำห้วยเสนงและอ่างอำปึล ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำห้วยเสนง-ห้วยโตง  ซึ่งโครงการทั้งหมด จะช่วยเพิ่ม ศักยภาพในการรองรับน้ำ และประสิทธิภาพในการบริหารน้ำ ของอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง
 และอ่างอำปึล ซึ่งเป็นแหล่งน้ำหลัก ที่ใช้สำหรับการผลิตน้ำประปา ให้ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสุรินทร์ และใช้เพื่อการเกษตรกรรมในพื้นที่ชลประทานของจังหวัดที่มีแนวโน้ม จะไม่เพียงพอ ต่อความต้องการในอนาคต จึงต้องเร่งแก้ไข เพื่อรองรับกับการกับความต้องการ และสถานการณ์เอลนีโญที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
    ในการจัดทำงบประมาณประจำปี 2568 ภายใต้ การนำของ นายกรัฐมนตรีนายเศรษฐา ทวีสิน ได้มีการบรรจุโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำห้วยกระดาษไว้แล้ว ซึ่งจะได้มีการพิจารณาในที่ประชุมของรัฐสภา หากไม่มีการปรับแก้ไขในปีงบประมาณ 2568 นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ได้เริ่มดำเนินโครงการอย่างเป็นรูปธรรม และจะได้ผลักดันงบประมาณในโครงการอื่นๆตามลำดับ ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar