สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่ อ.ปราสาท จัดประชุมหน่วยงานระดับจังหวัด เพื่อจัดทำประเด็นที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2565

     วันที่ 19 มกราคม 2564 นางสาวสมธิดา จะเกรง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมทีมงานลงพื้นที่ อ.ปราสาท จัดประชุมหน่วยงานระดับจังหวัด เพื่อจัดทำประเด็นที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สำคัญ ตามแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย และแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนทุ่งมนริมราษฎร์นุสรณ์  หมู่ที่ 9 ต. ทุ่งมน อ. ปราสาท จ. สุรินทร์ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน กำนัน ผู้ใหญ่และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุม
     ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า การพบปะในวันนี้ถือเป็นการประชุมย่อยครั้งที่ 2 ของหน่วยงานระดับจังหวัด ตามแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนตำบลทุ่งมนเป็นอย่างมาก ที่มาร่วมพบปะ พูดคุยและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนของตน ซึ่งนอกจากจะได้ปรึกษาหารือในเรื่องของการสื่อสารที่สำคัญจำนวน 7 เรื่อง และการสื่อสารที่สำคัญด้านต่างประเทศจำนวน 4 เรื่องแล้ว ทุกคนในที่ประชุมฯ ยังได้พูดคุย ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำเสนอและสอบถามนโยบายต่างๆ ของภาครัฐที่หลายๆ คนสงสัย อาทิ หมูแพง ลัมปีสกิน ในวัว ควาย คนละครึ่ง และหอกระจายข่าว และอื่นๆ อีกมากมาย นำมาซึ่งสัมพันธภาพที่ดีในการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ร่วมกันของประชาชนและหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด เพื่อส่งต่อข้อมูลข่าวสารด้านประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงประชาชน ในและนอกพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
     ทั้งนี้ การประชุมฯ เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ภายใต้นโยบายและแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2563-2565 (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ไปสู่การปฏิบัติ และเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2563-2565 (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) 
 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar