สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จัดอบรม“เทคนิคการเป็นพิธีกรมืออาชีพ รุ่นที่ 2/65 ”  ให้แก่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเป็นพิธีกรมืออาชีพ

     วันที่ 21 มี.ค.65 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ โดยนางสาวสมธิดา จะเกรง  ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จัดอบรม “เทคนิคการเป็นพิธีกรมืออาชีพ  รุ่นที่ 2 ” ในโครงการการบริหารเครือข่ายระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2565 ภายใต้กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่าย ณ ห้องประชุมช้างใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีหน่วยงานภาครัฐให้ความสนใจส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม 21 หน่วยงาน มีจำนวนว่า 50 คน 
     ซึ่งการจัดอบรมฯ ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ เห็นว่า ในปัจจุบันมีหน่วยงานจำนวนมากที่บุคลากรไม่มีทักษะในการพูดในที่ชุมชน ประกอบกับบุคลากรบางคนมีภารกิจที่จะต้องทำหน้าที่ในการพูดบนเวทีและมีหลายคนที่ยังขาดทักษะในการพูด ทั้งในฐานะผู้ได้รับเชิญให้พูดหรือผู้ที่ทำหน้าที่เป็นพิธีกรบนเวที หรือบางหน่วยงานที่ไม่มีพิธีกรประจำ บุคลากรภายในจำเป็นต้องทำหน้าที่ด้วยตัวเองทั้งหมด นำมาซึ่งความลำบากใจต่อผู้ไม่มีความรู้ ไม่มีความเข้าใจและไม่มีประสบการณ์ด้านการพูดบนเวทีในฐานะพิธีกรเป็นอย่างยิ่ง
     ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงานได้มีความรู้ ได้มีการพัฒนาตนเองและได้เพิ่มความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์ จึงได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 2” ในโครงการการบริหารเครือข่ายระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2565 ภายใต้กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่าย โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เพิ่มความรู้ กล้าแสดงออกและเพิ่มทักษะต่างๆ ของการเป็นพิธีกรมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การอบรมฯ ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการประสานงาน การสร้างเครือข่ายและบูรณาการด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสารร่วมกันระหว่างหน่วยงานของผู้เข้าร่วมอบรมด้วย
     ทั้งนี้ ได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ มาให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในหัวข้อหลักการพื้นฐานของการเป็นพิธีกร  บุคลิกภาพ  เทคนิคการจัดระเบียบร่างกายของพิธีกร การลดความประหม่าและความตื่นเต้นและการฝึกปฏิบัติการเป็นพิธีกร(Workshop) การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ มากมาย คาดว่า การอบรมฯ จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจและมั่นใจในเทคนิคต่างๆ ของการเป็นพิธีกรมากยิ่งขึ้น 

ภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1IgaKSYTrDKH3ZDt9fsXXU1PPyjV_Jy9E

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar