สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จัดประชุมหน่วยงานระดับจังหวัดเพื่อจัดทำประเด็นที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2565

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จัดประชุมหน่วยงานระดับจังหวัด เพื่อจัดทำประเด็นที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สำคัญ ตามแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย และแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด  ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 26 พ.ย.64 เวลา 13.30 น. นางสาวสมธิดา จะเกรง  ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุมหน่วยงานระดับจังหวัด เพื่อจัดทำประเด็นที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สำคัญ ตามแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อเรื่องสื่อสารที่สำคัญประจำปีแก่ประชาชนและขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ณ ห้องประชุมรวยปราสาท  ชั้น 4ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ ถนนเลี่ยงเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ  และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุมฯ 
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  กล่าวว่า วันนี้เป็นการประชุมย่อยครั้งแรกของหน่วยงานระดับจังหวัด ตามแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด  ประจำปีงบประมาณ 2565  ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการดีมาก ซึ่งนอกจากจะได้ปรึกษาหารือในเรื่องของการสื่อสารที่สำคัญจำนวน 7 เรื่อง และการสื่อสารที่สำคัญด้านต่างประเทศจำนวน 4 เรื่องแล้ว ทุกคนในที่ประชุมฯ ยังได้พูดคุย ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำเสนอและหารือเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ ของภาครัฐที่แต่ละหน่วยรับผิดชอบ จึงเป็นสิ่งที่ดีในการสร้างเครือข่ายบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานระดับจังหวัด เพื่อส่งต่อข้อมูลข่าวสารด้านประชาสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยให้กับประชาชน ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ การประชุมฯ เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ภายใต้นโยบายและแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2563-2565 (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ    20 ปี) ไปสู่การปฏิบัติ และเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2563-2565๕ (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) 
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar