การสำรจความคิดเ็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานตาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ด้วย ระเบียสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาช พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กำหนดเกณฑ์และวิธีการในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินโครงการของรัฐเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐและประชาชน


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar