ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจการให้บริการต่อเติมอาคารเพื่ออยู่อาศัย

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการต่อเติมอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. ๒๕๖๖
ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๓๓ ง วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป
และสำเนาประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖
ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๔๐  ตอนพิเศษ ๔๐ ง วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นต้นไป


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar