กกร มาตรการกำกับดูแลสินค้าและบริการควบคุม รวมทั้งประกาศสำนักงาน กกร. และระเบียบสำนักงาน กกร.ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖

 โดยประกาศ กกร มาตรการกำกับดูแลสินค้าและบริการควบคุม รวมทั้งประกาศสำนักงาน กกร. และระเบียบสำนักงาน กกร.ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ซึ่งประกาศและระเบียบดังกล่าวกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม และขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องทราบ รวมทั้งตรวจสอบติดตามให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ สมารถดาวน์โหลด สรุปสาระสำคัญ คำชี้แจง สำเนาประกาศ กกร. ประกาศสำนักงาน กกร.ระเบียบสำนักงาน กกร. และร่างคำสั่งสำนักงาน กจร. ได้ตามคิวอาร์โค้ดที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้ หรือดาวน์โหลดได้ที่ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ทางกฎหมายการค้าในประเทศ กองกฎหมาย กรมการค้าภายใน (https://law.dit.go.th/) 

 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar