แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๑๓๖ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
ตามหนังสือที่อ้างถึง ปลัดกระทรวงการคลัง ได้แจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงานมาเพื่อทราบ นั้น
บัดนี้ ปลัดกระทรวงการคลัง ได้พิจารณาตามรายงานของหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ แล้ว เห็นสมควรให้แจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงานเพิ่มเติม ดังนี้
 

 


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar