ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรฯ เพื่อคัดเลือกฯ เข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2565

  ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย จัดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลกเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 ทางศูนย์วิจัยฯ ได้สรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลหรือองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมในการทำงานด้านเอดส์ ทั้งการรณรงค์ ป้องกัน และดูแลรักษา ตลอดจนส่งเสริมการอยู่ร่วมกันกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีในครอบครัวและสังคม ทางศูนย์วิจัยฯ จึงขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่ทำงานด้านเอดส์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ในการเข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประกอบด้วยรางวัลฯ บุคคลดีเด่นด้านการแพทย์และสาธารณสุข บุคคลดีเด่นด้านสังคม สื่อสร้างสรรค์ดีเด่น สถานประกอบการดีเด่น สถาบันการศึกษาดีเด่น องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นดีเด่น ครอบครัวดีเด่น และชมรมฯ หรือกลุ่มผู้ติดเชื้อดีเด่น           

ผู้สนใจ สามารถส่งผลงานพร้อมรูปภาพประกอบ เพื่อการพิจารณาคัดเลือกฯ ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดด้านล่างนี้ ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย (ผู้ประสานงาน : นายสมชาติ ทาแกง) โทรศัพท์ 0 2251 6711 – 5 ต่อ 119

 


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :