เทศบาลตาบลกังแอนประชาสัมพันธ์การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุขาภิบาล 23 ต่อจากเดิม (ผิวถนน Para Asphaltic concrete) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)

       เทศบาลตาบลกังแอน มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขาภิบาล ๒ ต่อจากเดิม (ผิวถนน Para Asphaltic Concrete) ในทางทิศตะวันตก ด้วยวิธี ถนนสุขา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,404,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่พันบาทถ้วน) 

       ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.  ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 1,000.00 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2565 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัด จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจาก จําระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

       ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kangann.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 044-551448 ต่อ 112 ในวันและเวลาราชการ และผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง เทศบาลตำบลกังแอน ผ่านทางอีเมล์ 5320519@dla.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 โดยเทศบาลตำบลกังแอนจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.kangann.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar