มาตรการป้องกัน!!! แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อันเกิดจากการเผาไร่อ้อย

     ด้วยรัฐบาลไทยได้กำหนดให้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของชาวไทย จึงกำหนดเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องแก้ไขเป็นการเร่งด่วน และขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวอ้อยเพื่อส่งให้กับโรงงานน้ำตาล ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ที่อาจเกิดขึ้นจากการเผาไร่อ้อยในที่โล่งแจ้ง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง ขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน เข้ามาร่วมกันในการดำเนินการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อทำให้คุณภาพอากาศในจังหวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อนามัยของประชาชน จึงกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) อันเกิดจากการ เผาไร่อ้อย ดั้งนี้
1. กำหนดให้พื้นที่ที่มีการปลูกอ้อยและตัดส่งให้กับโรงงานน้ำตาลเป็นพื้นที่ควบคุม ห้ามไม่ให้ มีการจุดไฟเผาไร่อ้อยอย่างเด็ดขาด
2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้อำนาจตามกฎหมายออกประกาศให้พื้นที่ตามข้อ 1 เป็นพื้นที่ควบคุม ห้ามไม่ให้มีการเผาไร่อ้อยและให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการจุดไฟ เผาไร่อ้อยให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย หรือเจ้าของพื้นที่ แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ลักลอบเผาไร่อ้อยตามกฎหมาย และรายงานให้กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่รับทราบภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมหลักฐานแจ้งความดำเนินคดี
3. ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ตรวจสอบดูแลไม่ให้มีการลักลอบ จุดไฟเผาไร่อ้อยในพื้นที่ หากพบการกระทำผิดให้ควบคุมตัวส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีโดยทันทีและรายงาน ให้นายอำเภอทราบ
4. ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ที่มีการปลูกอ้อย หากพบว่ามีการเผา ไร่อ้อย ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพื่อเร่งรัดให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยหรือเจ้าของพื้นที่ที่มีการเผา ไร่อ้อยไปแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
5. ให้อำเภอกำกับติดตามการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเผาไร่อ้อย โดยประสานกับ ผู้กำกับสถานีตำรวจในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง
     ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ที่อาจเกิดขึ้นจาก การเผาไร่อ้อย และควบคุมคุณภาพอากาศให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของ ประชาชน จังหวัดสุรินทร์จึงออกประกาศมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) อันเกิด จากการเผาไร่อ้อย พ.ศ. 2565


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :